Sorular ve Cevaplarla Akreditasyon Rehberi

Eki 24, 2013

Basketbol okulu nedir?
6-17 Yaş grubu çocuklara ve gençlere basketbol eğitimi veren ve içlerindeki yetenekli sporcuları okul ve kulüp takımlarına hazırlayan ve verilen basketbol eğitimi karşılığında  - çoğunlukla -  bedel ödenen organizasyonlardır.

Türkiye'de ne kadar basketbol okulu var?
2500-3000 basketbol okulu olduğu ve bu okullara giden çocuk sayısının 250 - 300 Bin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deki 6-17 yaş nüfusun yaklaşık 15 Milyon olduğu göz önüne alınırsa toplam sayının sadece % 2 sinin basketbol okullarına gittiği anlaşılacaktır.

Akreditasyon nedir?
Yeterlilik ve güvenilirliğin yetkili merciler tarafından tescil edildiğini belgeleyen sistem. Yani  Basketbol Okullarının  Türkiye   Basketbol  Federasyonu’ nun  belirlediği  ölçülerde çalışmalarının sağlandığı  ve  bunun  TBF  tarafından onaylandığı  ve    güvencesi  altına  alındığı  sistemdir.

TBF akreditasyon programının amacı nedir?
1.   Türkiye'deki basketbol okulu veya kursu adı altında faaliyet gösteren işletmelerin TBF şemsiyesi altında bir araya getirilmesi. TBF’ nun  kontrol, denetim ve  koruması  altına  alınması

2.  
Bu sektörün veri bankasının  ve  iletişim  ağının  oluşturulması

3.  
Sahip olunması gereken asgari standartların belirlenmesi  ve  basketbol okullarının  bu  standartlara  göre  çalışmalarının  sağlanması

4.  
Gerekli koşulları  yerine getiren  kuruluşlara TBF logosu ve ‘TBF ONAYLI BASKETBOL OKULU’ ibaresi kullanma izninin verilmesi.

5.  
Doğru örneklerin takdir ve teşvik edilerek, mevcutların ve yeni kurulacak olanların sağlıklı bir işletme modeli oluşturmaya özendirilmesi.

6.  
Basketbol okulları sektörünün kulüpleri, milli takımları ve basketbol endüstrisinin diğer kanallarını besleyen kurumlar olarak konumlanması.

7.  
Basketbolun dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlara karşı Basketbol Okulları Sektörünün TBF tarafından temsil edilmesi ve korunması

Akreditasyon süreci nasıl işleyecek?

TBF onayı almak isteyen okullar/kulüpler istenen belgeleri hazırlayacaklar, tesislerini de belirlenen standartlara uygun olarak düzenleyecekler. Evrakların teslimi  ve tesisin resmi denetiminin ardından, yeterli görülürse ‘TBF tarafından onaylanmıştır’ belgesi verilecektir.

TBF akreditasyonu alanların avantajları neler olacak?

TBF  akreditasyonu  alan  basketbol okulları ; TBF  denetimi  ve  koruması  altına  girecek, güvenli  bir  geleceğin  yanı sıra,   Basketbol Sektörümüze ve  çocuk ve  gençlerimize  yaraşır  çalışma  standartlarına  kavuşacak,  yapılacak  kamuoyu  duyuru ve  tanıtım  faaliyetleri  sonunda  ailelerce  tercih  edilecek  “TBF  Onaylı  Basketbol  Okulları”  içinde  yer alacak, ayrıca aşağıdaki imkanlara sahip olacaklardır.

TBF onay sertifikası
Salonlar için banner
TBF bayrağı
Tanıtım malzemelerinde TBF logosu ve TBF onaylıdır ibaresi kullanılması TBF web sitesinde tescilli okulların listelenmesi, web sitelerine link verilmesi Tüm sporcuları TBF onaylı basketbol okulu sporcu tanıtım kartı alabilecektir.

Akreditasyon için TBF’ye herhangi  bir   ödemede  bulunulacak mı ?
Basketbol Okulları Akreditasyon Programı ; ülkemizdeki  3000  civarındaki basketbol  okulunun  denetlenmesi  için  ziyaret  faaliyetleri,  ofis  çalışması, personel  kadrosu  gerektiren  bir  proje  olduğundan, bu  proje  için  bir  “basketbol  okulları  geliştirme  fonu”  oluşturulmuştur.  Programa  başvuran  basketbol  okulu, (birden  fazla  birimi  olan  basketbol  okulu,  her  birimi  için)   başvuru  esnasında 500  TL  + KDV  tutarında  bir  katkı  payı  ödeyecektir. Bu ödeme karşılığında  fatura  verilecektir.

Kimler akreditasyon için başvurabilir?
TBF akreditasyonu için başvuracakların mutlaka bir tüzel yapıya sahip olması; yani, bir şirket (Şahıs  Şirketi, Limited veya A.Ş.) , bir dernek (Sosyal Dernek veya Spor Kulübü Derneği + Dernek İktisadi İşletmesi) veya sivil toplum örgütü (vakıf vb.) olması gerekmektedir.

 

Denetim Gruplarından  kimler görev  alacak
TBF Basketbol  Okulları  Değerlendirme  Kurulu  Üyeleri  ve  TBF  tarafından  görevlendirilecek  diğer  basketbol  insanları,  denetim gruplarını  oluşturacaktır. Özellikle  İstanbul  dışındaki  illerde  Basketbol  İl  Temsilcileri’ nin  yanısıra yine  TBF  tarafından  görevlendirilecek  kişiler  görev  alacaktır.

Akreditasyon kimler tarafından onaylanacak ?
Akreditasyon; TBF  tarafından onaylanacaktır.  Başvuru  dosyaları,  aynı zamanda,  “TBF -  Basketbol Okulları Değerlendirme Kurulu” üyesi olan, (BKDER) Basketbol  Kulüpleri  Derneği ve  (BOB) Basketbol  Okulları  Birliği  Derneği Yöneticilerince  önincelemeye  tabi  tutulmasını  müteakiben onaylanmak üzere  TBF – Basketbol Okulları  Değerlendirme Kurulu’ na  sunulacaktır. “Basketbol  Okulları  Değerlendirme  Kurulu” nun  değerlendirmesi  ve  denetim  işlemlerini  müteakiben,  durumu  koşullara  uyan  basetbol  okulları  akredite  edilecektir.

Sadece belirlenen belgeleri  hazırlamak  ve  standartları yerine getirmek yeterli olacak mı? Bunları tamamlayan herkes TBF onayı alacak mı?
Gerekli belgeleri hazırlamak ve tesis/malzeme standartlarını yerine getirmenin yanısıra, basketbol  okulunun kurucu, yönetici  ve   eğitmen  personelinin  kişilikleri, mesleki yeterlilikleri  ve  etik/ahlaki   değerlere bakış açıları, akreditasyon onayı  sürecinde  yetkililer  tarafından  değerlendirilecektir.

Akreditasyonun geçerlilik süresi ne kadar olacak?
TBF akreditasyonunun geçerlilik süresi 1 yıldır. 2 yıl arka arkaya akreditasyon onayı alan basketbol okullarına ilerleyen yıllar için 2 şer yıllık sürelerle akreditasyon verilecektir.

Ara denetimler olacak mı?
Basketbol Okuluna yönelik olumsuz  bir  gözlem, duyum  veya   bir  şikayet  durumunda  ayrıca  denetim  yapılacaktır.

İstenen belgeleri temin etmek zor olacak? Bunlar gerekli miydi?
İstenen belgelerin hepsi bir şirket veya derneğin kuruluşu ve ilerleyen yıllardaki işleyişi sırasında temin edilen sıradan belgelerdir. Bunların her birinin asıllarını şirket/dernek dosyalarınız arasında bulabilir, eksik olanları muhasebecinizden isteyebilir veya kendiniz ilgili kurumdan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu, okulunuzu tescil ederken aynı zamanda ailelere karşı sorumluluk da almaktadır. Bu sorumluluğu alabilmesi ve taşıyabilmesi için o okulun yasal bir statüye sahip olduğuna ikna olması gerekmektedir.

Devlet okullarının salonlarını kullananların bazı kısıtlamaları var? Değerlendirme yapılırken bunlar dikkate alınacak mı?
Evet. Bu akreditasyon programının amaçlarından biri de sektör temsilcileriyle yakın ilişki kurularak sorunlarının daha kapsamlı şekilde tespit edilmesi ve koşulların iyileştirilmesi için hem sektör içindekilerin kendi aralarında işbirliği ve dayanışmasının geliştirilmesi hem de ilerleyen yıllarda, gerekli olan bazı yasal düzenlemelere sağlam bir zemin hazırlanmasıdır. Hem TBF yönetimi ve  hem de değerlendirme  ve  denetleme  kurulu  üyeleri Türkiye gerçeklerinin ve basketbol okulu sektörünün içinde bulunduğu koşulların farkındadır. Akreditasyon denetimleri ve değerlendirmeleri yapılırken devlet okullarındaki çalışma koşulları göz önüne alınarak, mümkün olan  en yapıcı şekilde yaklaşılacaktır.

Basketbol okullarında çalışan antrenörler için özel bir eğitim programı, basketbol okulu antrenörlüğü semineri düzenlenmesi düşünülüyor mu?
Evet. Bu konuda  TBF Eğitim Kurulu ile   koordinede  ve  ön  çalışmalarda  bulunulmaktadır.  Özetle, antrenör – yönetici - aile arasındaki ilişkinin en verimli noktaya getirilerek, çocukların fiziksel, bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, daha iyi insanlar ve sporcular olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bir “basketbol okulu antrenör eğitim programı”  düzenlenmesi ileriki  süreçte  yapılacak  çalışmalar  arasındadır.

Basketbol okulları sektörünün ve özellikle TBF onaylı okulların aileler tarafından daha iyi algılanması ve tercih edilmesi için bir iletişim çalışması yapılacak mı

Basketbol okulları sektörünün basketbol kamuoyu, aileler ve gençler tarafından doğru algılanması, eğitimin önemli bir destek unsuru olduğunun kabul edilmesi ve TBF onaylı basketbol okullarının öncelikli olarak tercih edilmesi için, tanıtım  ve   halkla ilişkiler çalışmalarının yapılması TBF ve Basketbol Okulları  Değerlendirme Kurulu’ nun başlıca hedeflerindendir.  Değerlendirme  Kurulu, basketbol okullarıyla ilgili yapılması gereken iletişim çalışmalarını iki ana başlıkta toplamıştır.

A) İç İletişim: Basketbol okulları sektöründeki TBF onaylı okullar ve hazırlık aşamasındaki okulların yöneticileri ve antrenörlerine yönelik iletişim altyapısının oluşturulması ve düzenli bir bilgilendirme / haberleşme sistemi kurulması.

B) Dış İletişim: 1- Basketbol kamuoyuna yönelik iletişim 2-Ailelere yönelik iletişim.

Bu konularla ilgili işlerin detaylandırılarak, TBF' nin iletişim imkânlarının da desteğiyle en iyi seviyeye getirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Etik konularda karşılaşılabilecek sorunlar ve olumsuzluklar karşısında nasıl hareket edilecek?
Basketbol  okulları, çocukların ve ailelerin – çoğunlukla - basketbol sporuyla ilk kez tanıştıkları ve spor kültürüyle ilgili temel alışkanlıkları edindikleri yerlerdir. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk sporuna ve Türk toplumuna nitelikli basketbolcular ve kaliteli insanlar yetiştirecek en önemli kaynaklardan biri olarak gördüğü basketbol okulları sektöründe etik davranan/yaşayan insanların takdir edilmesi ve örnek gösterilmesi yoluyla, etik davranan yönetici, antrenör ve çocukların artmasının sağlanması konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bunun tersi durumlarda, yani, çocuklara kötü örnek teşkil edecek davranışlar sergilenmesi, kişiliklerini zedeleyici tarzda konuşmalar ve hakaretler, küfür ve dayak gibi kabul edilemez davranışlar, sporcu velilerine karşı kaba ve aldatıcı yaklaşımlar, sektörde yer alan diğer kuruluşlarla kasıtlı ve kötü ilişkiler, TBF onayının iptal edilmesine kadar gidebilecek bir süreci getirebilecektir. Değerlendirmeler, Türkiye Basketbol Federasyonu’ nun ilan edeceği  “etik  kurallar”  göz önünde bulundurularak  yapılacaktır.

TBF onayı almış bir okulun onayının iptal edilmesi veya yenilenmemesi mümkün mü?
Gerekli standartlara sahip olduğunu göstererek TBF onayı almış bir basketbol okulunun, onayın geçerli olduğu 1 yıl içerisinde standartlarında, hizmet kalitesinde, müşteri memnuniyetinde, etik değerlerle ilgili yaklaşımında olumsuz anlamda bir değişiklik olması durumunda kendilerinden bilgi istenecek; olumsuzluğun düzelmemesi durumunda ise onayın iptal edilmesi veya yıl sonunda yenilenmemesi söz konusu olabilecektir.

Alınan akreditasyon aynı kuruluş tarafından düzenlenecek basketbol yaz kampları için de geçerli olacak mı?
Hayır. Bu onay sadece yatılı olmayan basketbol okulları için geçerli olacaktır. Ulaşım, gıda, konaklama, sağlık vb başka standartları gerektiren yatılı kampların tanıtımında basketbol okulu için verilmiş olan TBF logosu kullanılamayacaktır.

Hazırlanan akreditasyon başvuru dosyaları nereye ve kime teslim edilecek ?
TBF onayı almak için başvuracak basketbol okulları,  özenle ve madde sırasına göre hazırlayacakları başvuru dosyalarını ; TBF  Basketbol  Okulları Değerlendirme Kurulu’ na  iletilmek  üzere  ;  Türkiye  Basketbol  Federasyonu’na  elden  teslim  edeceklerdir.

PROJEYE  YÖNELİK  AYRINTILI  BİLGİ  VE  DANIŞMA  İÇİN
Derya  Erçevik     BKDER - Basketbol  Kulüpleri  Derneği  Bşk.Yrd.
(TBF Basketbol Okulları  Değerlendirme  Kurulu Üyesi)
unibasket@unibasket.com

Ercüment Ülker
   BOB - Basketbol Okulları Birliği  Derneği Bşk.                              
(TBF Basketbol Okulları  Değerlendirme  Kurulu  Üyesi)
ercument.ulker@mvp.com.tr
DOSYANIN  TESLİM  EDİLECEĞİ  YETKİLİ
Hakan Şahin
(TBF  Altyapı  Faaliyetleri  Departmanı Sorumlusu)
TBF  Binası ,10.Yıl caddesi 34020 Zeytinburnu-İSTANBUL
hakans@tbf.org.tr
Tel:0212 4147700  Dahili: 1903